Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Seminarium i Linköping om eko-ägg

 


Schemat för dagen var pressat och diskussionerna gick heta när myndigheter packerier, uppfödare och andra intressenter träffades under en seminariedag om ekologisk äggproduktion. Ett sjuttiotal personer medverkade, och gäster hade anlänt från både Norge och Italien. På dagordningen stod bland annat de nya kraven angående ungdjur och foder, samt marknadsutsikterna inom branschen. Göte Frid, som är fjäderfäorganisationernas förespråkare i Bryssel, arbetar bland annat med reglerna gällande ungdjursuppfödning. Enligt gällande regel ska ungdjuren som sätts in i produktion vara ekologiska. Hittills har undantag gällt för att sätta in 18 veckor gamla konventionella ungdjur i eko-produktion.  Pia Gustafsson informerade om jordbruksverkets smittskyddsarbete. - Undantaget för konventionella ungdjur slutar gälla vid årsskiftet, men idag finns inga ekologiska ungdjursproducenter i Sverige, och samma sak gäller i många andra länder. Man undrar vilket undantag det undantaget ska ersättas med, sade Göte Frid. Det förslag som Kommissionen enades om någon vecka efter seminariet innebär en förlängning av det tidigare undantaget med 18 månader. Beslut i frågan fattas i slutet av november. Volymerna anses idag i Sverige vara för små, och kostnaderna för höga för att man ska kunna producera ekologiska ungdjur parallellt med konventionell produktion.


Pia Gustafsson och Göte Frid, jordbruksverket.

Till detta kommer hotet av smitta för utegångsdjur. Joakim Närkeby, konventionell unghönsuppfödare, påpekade att en dansk 16 veckors ekologiskt uppfödd höna idag kostar 46 danska kronor vilket är 50 procent dyrare än dagens ungdjur. I Danmark har man en dubbelt så stor äggproduktion som i Sverige. Kostnaderna inom äggproduktionen kommer att öka också till följd av de strängare kraven på ekologiskt foder. Följden blir en dyrare slutprodukt. Merpriset beräknas ligga mellan 1 och 2 kronor per kilo. 

 

Flera äggpackerier deltog vid seminariet och framförde sin åsikt om prisökningarna. Jan –Erik Bohlin från Svenska Lantägg ställde frågan om KRAV-konceptet går för fort fram. – Förvaltar vi detta varumärke så har vi framtiden för oss, för KRAV är ett starkt varumärke! Det uppstår problem då billiga ägg importeras och säljs via lågprisbutiker, prisskillnaden blir för stor till de ekologiska äggen. Priset kan redan idag variera mellan 16 och 40-45 kronor per kilo, sade Jan-Erik Bohlin. Enligt Claes Johansson, Stjärnägg, går det inte att öka försäljningen med ett högre konsumentpris, men åsikterna gick isär. Mikael Robertson, miljöchef Coop Konsum, berättade om Coops miljöarbete där ägg varit en hjärtefråga. text...


Går de att sälja?

 


Mikael Robertson

- Vi har räknat med en merkostnad på 60 eller 70 öre per 6-pack och det tror jag visst går att sälja, säger Michael Robertsson. Coop Konsum säljer 1200 ton ekologiska ägg per år, vilket utgör 35-40 procent av företagets totala äggförsäljning. Det motsvarar nära 49 500 höns. Svensk äggproduktion idag går bra, och försäljningen av eko-ägg ökade under förra året med 20 procent, även om den nu stagnerat något. Seminariet ägde rum den tredje september 2003 i Linköping. Arrangörer var Föreningen för Ekologisk Fjäderfäproduktion i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland.

Ett referat av diskussionerna kring 100 procent ekologiskt foder publiceras i vecka 47 på ekoweb. -Det finns helt tydligt ett behov av att träffas på det här sättet. En slutsats av dagens diskussioner var att kontakten måste bli tätare mellan olika aktörer i branschen, och en frivillig arbetsgrupp är under utformning, avslutade Åsa Odelros, rådgivare och tillika en av arrangörerna av seminariet

 

2003-11-26