Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Dansk rapport om riskerna med GMO i ekolantbruket

I en rapport från det danska forskningscentret för ekologiskt lantbruk (DARCOF) har en grupp experter analyserat den potentiella risk den ekologiska odlingen i Danmark utsätts för genom utvecklingen av genmodifierade grödor. Rapporten ger uttryck för att det inom några år kan bli svårare att hålla borta genetiskt modifierade växter från ekologiska lantbruk. Man tror att användningen av GM-grödor kommer att bli tillåten och vanligt förekommande i konventionella odlingar i Danmark inom en 5-års period. Samtidigt har arealen med ekologisk odling ökat och är vanlig över hela Danmark. Det gör att sannolikheten för att t.ex. frö från GM-grödor skall spridas på olika sätt ökar. Ett sätt som GM-grödor kan komma in i det ekologiska lantbruket på är via orena konventionella produkter som t.ex. utsäde. Idag är det vanligt förekommande att de ekologiska lantbrukarna använder konventionellt utsäde när det ej finns annat att tillgå. Likaså används en del proteinfoder som är konventionellt odlat. Rapporten fastslår att om man vill minimera risken för inblandning av GM-grödor i det ekologiska lantbruket måste man snabbt initiera program för en ökad odling av ekologiskt utsäde och ekologiska proteinfoder. För mer diffusa spridningsvägar som vind, fåglar, insekter etc. föreslår rapporten att man inför avståndsregler mellan odlingar med GM-grödor och ekologiskt odlade arealer. Reglerna skulle utformas ungefär som de som idag gäller vid utsädesodling av många arter. Låg risk för oönskad spridning gäller för självbefruktande växter som t.ex. vete, korn och potatis. Dessa arters frö är dessutom inte fertila någon längre tid då de hamnat i backen. För arter som är korspollinerade som t.ex. klöver, majs, råg och raps är risken för kontamination med GM-grödor betydligt större. Oönskade frön från t.ex. raps och klöver kan dessutom bevara sin groningsförmåga under mycket längre tid. För arter med hög spridningsrisk föreslår rapporten att det bör vara minst 2 - 3 kilometer mellan GM-odlingar och ekologiska åkrar. Källa: www.darcof.dk

2002-12-02