Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

... och Ekologiska Lantbrukarna dömer ut slutsatserna


Niels Andresen

Hos Ekologiska Lantbrukarna ställer man sig frågande till studiens slutsats om att ekologisk produktion skulle vara sämre för klimatet än konventionell och menar att studien är alltför smal för att ge någon vägledning om hur mat kan produceras hållbart.

- En ökad ekologisk produktion i Sverige måste ses i ljuset av att det i vårt land finns stora arealer åkermark som inte brukas alls. Det är brist på lönsamhet som begränsar matproduktionen i Sverige, inte konkurrens om åkerareal. Det finns ingen automatik i att övergiven åkermark planteras med skog och det är heller inte önskvärt i ett längre perspektiv. Författarnas slutsats att ekologisk odling i Sverige skulle leda till avskogning någon annanstans i världen känns otroligt långsökt, säger Niels Andresen, Ekologiska Lantbrukarna.

Niels Andresen menar konsekvensen av  artikelförfattarnas sätt att räkna blir ett jordbruk där det används stora mängder konstgödsel och bekämpningsmedel och där djuren föds upp industriellt med foder som odlats i intensivt drivna system.

-  Ett sådant jordbruk har många svagheter. Ur nationell beredskapssynpunkt är ett hårt specialiserat jordbruk som är tungt beroende av importerade insatsmedel som konstgödsel och bekämpningsmedel mycket sårbart, särskilt om stora delar åkermarken har planterats med skog. Andra svagheter är den sämre djurvälfärden och risken för föroreningar i  grundvatten, sjöar, vattendrag och hav. Till det kan läggas att ekologisk produktion gynnar den biologiska mångfalden, som är ett av de viktigaste områdena för framtida hållbarhet, säger Niels Andresen.

2018-12-17