Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Största ekologiska höstsådden någonsin 2016


Jordbruksverkets statistik över höstsådda grödor visar att sammanlagt 38 000 hektar av grödor som ska odlas ekologiskt har såtts under hösten, vilket är den största arealen hittills. Det gynnsamma väderläget med en torr höst gjorde det möjligt för många lantbrukare att så större arealer än vanligt under höstbruket. För miljön är det positivt eftersom de höstsådda grödorna hjälper till att minska växtnäringsförlusterna från åkermarken till omgivningen.

Den höstsådda arealen av raps, som kommer att odlas ekologiskt, uppgår till 6 600
hektar och är därmed rekordstor. Det är en ökning med 2000 hektar, eller 43 %, jämfört med året innan. De höga priserna till de ekologiska lantbrukarna, med priser nära 8 kr/kg, de senaste åren, har gjort ekorapsen till en mycket attraktiv gröda att odla.

Den ekologiskt odlade höstvetearealen är 24 900 hektar, vilket också är ett rekord. Den är 18 % större än föregående års arealer och 44% större än genomsnittsarealen för de fem senaste åren.

Den ekologiskt odlade höstrågarealen ökade med 44% jämfört med föregående höst. Arealerna med ekologiskt odlat höstkorn och höstrågvete var på samma nivå som föregående år.

Statistiken om arealerna kan bland annat användas som underlag för en första prognos av 2017 års arealer och totalskördar.

För konventionell areal var den höstsådda arealen i samma nivå som 2015 års rekordnivå, vilket betyder 23 % över genomsnittet under en tioårsperiod.


2016-11-30