Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sveriges regering satsar mer pengar på eko


När den nya budgetpropositionen offentliggjordes den 20 september stod det klart att regeringen kommer att skjuta till mer pengar för att främja ekologisk livsmedelssektor. Regeringen konstaterar i Budgetpropositionen att  "Ekologisk odling bidrar till flera av miljökvalitetsmålen, t.ex. Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv."

Regeringen meddelar att den ska veka för att främja utvecklingen för ekologisk produktion, konsumtion och export. Rent konkret innebär det bland annat att man skjuter till 25 miljoner kronor per år mellan 2018-2020 på detta.

Regeringen anser vidare att ekologisk produktion gör svenskt jordbruk mer konkurrenskraftigt. "Den växande marknaden för ekologiska livsmedel skapar möjligheter  för små och stora svenska  jordbruks- och livsmedelsföretag samt bidrar till ökad dynamik och  värdeskapande i den svenska livsmedelskedjan. Det ekologiska jordbruket skapar värdetillväxt och konkurrenskraft och därigenom fler jobb på landsbygden."

Utgiftsområde 23 i budgetpropositionen, som omfattar areella näringar, landsbygd och livsmedel, hittar du här>>

2016-09-21